EN | MK

НАСТАНИ

Покана за Јавна расправа:

Петок – 10.07.2015 – 11:15 часот во кино-салата на Музејот на Македонија во Скопје (стара скопска чаршија).

Покана

Правилник за програмата за полагање на испитот за добивање на конзерваторска лиценца

Правилник за соодветноста на видот на образованието и описот на стручните звања во областа на споменичката дејност и непосредната заштита во дејностите за заштита на движното културно наследство, програмата за полагање на стручниот испит и начинот на утврдување на бодовите за избор и реизбор во стручните звања

Избрани новите работни тела на МНК ИКОМОС со мандат 2011-2014 година:

На 28 фебруари 2011 година во Скопје се одржа 22 седница на Генералното собрание на МНК ИКОМОС. На седницата за функциите и работните тела на Комитетот беа избрани: 

·         Претседател на КОМИТЕТОТ: М-р Зоран ПАВЛОВ, Скопје

·         Поптпретседател на КОМИТЕТОТ: Илче БОЈЧЕВСКИ, Скопје

·         Претседател на Собранието на КОМИТЕТОТ: Бобан ХУСЕНОВСКИ, Гевгелија

·         Потпретседател на Собранието на КОМИТЕТОТ: Гордана ФИЛИПОВСКА ЛАЗАРОВСКА, Битола
· Секретар на Комитетот: д-р Лазар ШУМАНОВ, Скопје

  Членови на Извршниот одбор на КОМИТЕТОТ:

·         Билјана ПАЧКОВА КУФОЈАНАКИС, Скопје

·         Весна КОЧАНКОВСКА, Битола

·         Љуљета АБАЗИ, Тетово

·         Стефан ДАНЕВ, Св. Николе

·         Ирена КОЛИШТРКОСКА НАСТЕВА, Скопје

·         Кира ПЕТКОВСКА, Штип

·         Гордана ДИМИТРИОСКА, Скопје

·         Гордан НИКОЛОВ, Скопје

·         Јагода МИЦАЈКОВА, Скопје

·         Владимир МУКОВСКИ, Скопје

·         Никола УПЕВЧЕ, Охрид

 Членови на Надзорен одбор  на КОМИТЕТОТ:

·         Ванчо ИВАНОВСКИ, Скопје

·         Силвана БЛАЖЕВСКА, Скопје-Градско

·         Јасминка ЗИСОВСКА, Скопје

 Претседател на ПОТКОМИТЕТ  за архитектонско наследство:

·         Константин АНАСТАСОВ, Битола

 Претседател на ПОТКОМИТЕТ  за археолошко наследство:

·         Д-р Звонимир НИКОЛОВСКИ, Куманово

 Претседател на ПОТКОМИТЕТ  за материјали, техники, технологија, превентива и анализи

·         Д-р Вероника ШЕНДОВА, Скопје

 Претседател на ПОТКОМИТЕТ  за правна заштита, организација, усовршување и оддржлив развој

·         Јордан ТРЦА, Охрид

 Претседател на ПОТКОМИТЕТ  за Охридското кутурно наследство:

·         Паско КУЗМАН, Охрид-Скопје

 Претседател на ПОТКОМИТЕТ  за дигитализација на културното наследство:

·         Горан ПАТЧЕВ, ОхридГодишно изборно собрание на МНК ИКОМОС:

На 28.02.2011 година (понеделник) ќе се одржи Годишното изборно собрание на МНК ИКОМОС. 22 седница на Собранието ќе се одржи во кино салата на Музејот на Македонија со почеток во 11.30 часот. Се повикуваат сите членови да присуствуваат на годишното собрание и да дадат придонес во работата на Комитетот.

Дневен ред
                 1. Верификација на Листата на активни членови во 2011 година
                 2. Утврдување на работниот кворум
                 3.Избор на записничар и оверувачи на записникот

                 4. Усвојување на Записникот бр. 20

                 5. Разгледување и усвојување на Нацрт Извештајот за работа и Нацрт Извештајот за материјално-финанско работење на Комитетот во 2010 година (по предлог на Извршниот и Надзорниот одбор)

                 6. Доделување на благодарници на институции и поединци

Избори (мандат 2011-2014)

                 7. Избор на Комисија за спроведување на изборите

                 8. Презентирање на кандидатската листа и објаснување на изборната постапка (Избирачки одбор)

 

 ИКОМОС ФОРУМ 1/2011

Предавање на тема:

Даут Пашин амам - Скопје
одбрана од влага
Проект и конзервација (2009-2010)

Предавач

д-р Лазар Шуманов


                  9. Објавување на резултатите од изборите


                 Освежување 

Претседател на Собранието на Комитетот
Бобан ХУСЕНОВСКИ с.р.


ИКОМОС ФОРУМ: Духот на македонската куќа и македонската градба:

На 15 јуни 2010 година во 11.30 часот во кино салата на Музеј на Македонија проф. Петар Муличковски ќе одржи предавање на тема „Духот на македонската куќа и македонската градба„. Предавањето ќе биде проследено со видео проекции од деловите на трите објавени книги на проф.Муличкоски - „Духот на македонската куќа„, Духот на македонскиот град„ и Духот на македонската градба (конструкциите).

18 април 2010 - Меѓународен ден на споменици и локалитети:

На предлог на меѓународниот ИКОМОС, 18 април е предложен како Меѓународниот ден за спомениците и локалитети во целиот свет. Во 1983 година на 22 Генерална конференција на УНЕСКО идејата беше прифатена и беше донесена Резолуција за воспоставување Ден на светското наследство. Овој ден нуди можност за подигање на јавната свест во врска со различноста на светското наследство и напорите тоа да се заштити и зачува но и да се обрне внимание за неговата ранливост.
Како тема за прославување на Меѓународниот ден на споменици и локалитети за 2010 година е одредена „Земјоделско наследство“.
По повод меѓународниот ден за споменици и локалитети Македонскиот Национален Комитет на ИКОМОС на 17.04.2010 година одржа Форум во прекрасниот амбиент на манастирот Св. Јоаким Осоговски - Крива Паланка. На форумот покрај поздравните говори искажани од м-р Зоран Павлов, претеседател на МНК ИКОМОС,  г-дин Арсенчо Алексовски - градоначалник на Крива Паланка, г-дин Александар Рангелов - директор на Центарот за култура - Крива Паланка и г-дин Добре - игумен на манастирот, за земјоделското наследство со свои излагања, согледувања и примери се преставија:
- Јован Ристов - „Што е тоа земјоделско наследство“
- Кира Петковска - „Земјоделското наследство во Македонија“
- Гордан Николов - „Традиционалното земјоделие - завештание од минатото - пасош за иднината“
- д-р Лазар Шуманов - Валавница на р.Пена во Тетово“
- Александар Рангелов - „Ревитализација на валавница на Дурачка река, Крива Паланка“
Почитувајќи ги начелата за прослава на овој меѓународен ден за споменици и локалитети, на 18.04.2010 година членовите на МНК ИКОМОС посетија и неколку значајни споменици и археолошки локалитети во регионот. Покрај посетата на манастирот Св. Јоаким Осоговски, беше посетен и градот Кратово со мноштвото кули, мостови и староградска архитектура, манастирот Св.Гаврил Лесновски, црквата Св.Ѓорѓи - Г.Козјак како и археолошкиот локалитет Баргала во близина на Штип.


Галерија: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ИКОМОС Форум - „Искуство стекнато на специјалистички курсеви за третманот на културното наследство“:

На 26.03.2010 година со почеток во 11:30 часот во просториите на Музејот на Македонија Македонскиот национален комитет на ИКОМОС организира Форум на тема: „ИСКУСТВО СТЕКНАТО НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КУРСЕВИ  ЗА ТРЕТМАНОТ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО“. Своите искуства од меѓународните курсеви ќе ги пренесат м-р Владо Муковски, сликар - виш конзерватор во Националниот конзерваторски центар - Скопје, Горан Патчев, архитект - конзерватор во Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид и м-р Снежана Герасимова Матеска, архитект советник во Управата за заштита на културното наследство.

Потпишување на Меморандум за соработка:

На 16.03.2010 година (Вторник) во 11.00 часот во просториите на НУ Музеј на современата уметност во Скопје, Националните комитети на ИКОМ, ИКОМОС и Син штит ќе потпишат Меморандум за соработка на полето на заштитата, истражувањата и презентацијата на природното и културното наследство во Република Македонија. Потпишувањето на Меморандумот преставува можност за истакнување на взаемниот интерес и потреба од квалитетно остварување на основните цели и заложби на секој од Комитетите.

Галерија: 1 2 3 4 5

Годишно собрание на МНК ИКОМОС:

Македонскиот национален комитет на ИКОМОС на 26 фебруари 2010 година во просториите на Музејот на Македонија ја одржа својата редовна (30) годишна седница на Собранието на Комитетот. Во присуство на поголем број членови, беа доделени благодарници на сите членови потписници на основачкото собрание кое се одржа во 1994 година.
Во понатамошната работа на собранието беа разгледани и усвоени Извештаите за работа и материјално-финансиско работење на МНК ИКОМОС во 2009 година, а беше презентирана и одобрената програма за работа од страна на Министерството за култура за 2010 година.
На собранието, по предлог на Извршниот комитет, за почесен претседател на МНК ИКОМОС беше избран д-р Лазар Шуманов, прв претседател на МНК ИКОМОС.

Одбележани 15 години од постоењето на МНК ИКОМОС:

Во просториите на Мултимедијалниот центар „Мала Станица“ во Скопје на 18 декември 2009 година беше одбележан јубилејот 15 години од постоењето на македонскиот национален комитет на ИКОМОС.

Претседателот на Комитетот м-р Зоран Павлов потенцира дека ИКОМОС 15 години е етаблиран во стручната фела за заштита на културното наследство и, како што рече, претставува „конзерваторски еснаф“ на Македонија и еден од 120. национални комитети ширум светот. Во изминатиот период, најголемо внимание е ставено на конзервација и заштита на културното наследство преку одржување разни форуми, трибини и расправи на кои беа опфатени теми кои се однесуваат на сите аспекти на културното наследство-третманот на археолошките локалитети, културниот предел и спомениците на природата, религиозното наследство и светите места...

На свеченоста, по повод 15 години од постоењето, за долгогодишна поддршка и активно учество во работата на Комитетот беа доделени благодарници и плакети на: Министерството за култура, како најголем поддржувач, д-р Лазар Шуманов, основач и прв претседател на ИКОМОС, д-р Коста Балабанов, д-р Живојин Винчиќ, Јован Ристов, како и постхумно на Милан Ивановски и на Јован Ананиев.
Галерија: 1

Прослава на 18 април – Меѓународниот ден на културното наследство “НАСЛЕДСТВОТО И НАУКАТА”:

24-25 април 2009 година во Струмица

Галерија: 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ИКОМОС му врачи плакета на Господин Трифун Костовски:

На 31.03.2009 година во Музејот на Македонија, претседателот на ИКОМОС, Зоран Павлов во името на целиот комитет, му врачи плакета за патронство на градоначалникот на Град Скопје, Трифун Костовски, кој е прв патрон на ИКОМОС.

Галерија: 1 2 3 4 5 6 7 8
 
Icomos International