EN | MK

Библиотека

МНК ИКОМОС ги каталогизира сите изданија, за да ја отвори за јавноста својата библиотека. Во ИКОМОС библиотеката ќе можат да се најдат многубројни стручни
  • Книги
  • Списанија
  • Монографии
  • Зборници
  • Проекти
Сите тие ќе бидат достапни за користење во просториите на ИКОМОС Македонија. За повеќе информации, контактирајте нé.
 
Icomos International