EN | MK

Корисни линкови

ICOMOS меѓународен

Министерство за култура на Р.Македонија

Министерство за култура на Хрватска

Министерство за култура на Србија

Министерство за култура на Црна Гора

Министерство за култура на Словенија

Министерство за култура на Република Бугарија

Министерство за туризам, култура, млади и спорт на Република Албанија

Министерство за култура на Грција

Управа за заштита на културното наследство

Национален конзерваториски центар

Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Битола

Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид

Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп

Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Штип

Републички завод за заштита на спомениците на културата на Србија

Завод за заштита на спомениците на културата на град Белград

Босна и Херцеговина - Комисија за зачувување на националните споменици

Кантонален завод за заштита на културно-историското и природното наследство на Сараево

Culturenet.hr

ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

UNESCO

UNESCO Office in Venice

UNESCO World Heritage Centre

UNESCO World Heritage List

ICBS - International Committee of the Blue Shield

DoCoMoMo – International Committee for the Documentation and Conservation of Monuments and Sites of the Modern Movement

Музеј на Македонија

ИЗИИС - Институт за земјотресно инженерство и сеизмологија

Македонски национален комитет на ИКОМ

Македонски археолошко научно друштво - МАНД

Македонски национален комитет на Син Штит

 
Icomos International